REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGISTYCZNEGO

 

 

1.     Przesłanki organizacji konkursu
1)    Organizacja konkursu, ocena i przyznanie nagrody leży w wyłącznych kompetencjach Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
2)    Organizując konkurs o „Nagrodę PTL”, Polskie Towarzystwo Logistyczne pragnie podkreślić wyjątkowe znaczenie logistyki we współczesnej gospodarce.
3)    Poprzez nagradzanie (a także wyróżnianie) oryginalnych projektów dotyczących praktycznego wdrożenia w warunkach polskich innowacyjnych technologii, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych lub unikatowych rozwiązań nakierowanych na usprawnienia procesów logistycznych, które w istotny sposób wspierają konkurencyjność rynkową tych przedsiębiorstw (łańcuchów dostaw lub sieci), a także realizują ideę „zrównoważonego rozwoju”.
4)    Cykliczna organizacja konkursu ma przede wszystkim przyczynić się do szerokiej   popularyzacji tych rozwiązań oraz aktywizacji, integracji, a także promocji środowiska logistycznego w Polsce.

2.    Nagroda
1)    Polskie Towarzystwo Logistyczne ustanawia i przyznaje Nagrodę PTL.
2)    Nagroda główna składa się z nagrody rzeczowej w formie statuetki i dyplomu.
3)    Polskiemu Towarzystwu Logistycznemu przysługuje dodatkowe prawo przyznania wyróżnień innym uczestnikom konkursu.
4)    Data, miejsce i forma ceremonii wręczenia nagrody i wyróżnień jest ustalana każdorazowo przez Zarząd.
5)    Zwycięzca konkursu i/albo wyróżnione firmy zostaną poinformowane o ich przyznaniu najpóźniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem ceremonii wręczenia nagród.

3.    Zasady uczestnictwa
1)    O Nagrodę PTL mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2)    Zgłaszany projekt powinny dotyczyć wdrażania innowacyjnych technologii lub nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, a także innych rozwiązań nakierowanych na usprawnienia procesów logistycznych, przy bezwzględnym wymogu zrealizowania go w praktyce. Wdrożenie nastąpiło w trakcie dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok edycji konkursu.
3)    Nie dopuszcza się prac teoretycznych oraz opisów zamiaru realizacji.

4.    Warunki i terminy zgłaszania projektów
1)    Terminarz konkursu jest ogłaszany każdorazowo na stronie internetowej PTL oraz portalu logistyka.net.pl, a informacja o konkursie jest dodatkowo zamieszczana w 5 (lub 6) numerze czasopisma LOGISTYKA w roku poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu.
2)    Załącznikiem do terminarza są formularze: zgłoszenia (I etap) oraz opisu (II etap) projektu. Są one również udostępniane na stronie internetowej PTL.

Opis przedstawiany jest w dwóch etapach: formalnym i merytorycznym.
I etap konkursu wymaga przedstawienia krótkiej formalnej informacji o zrealizowanym projekcie, która obejmuje:
•    tytuł projektu i jego cel,
•    okres realizacji,
•    krótką charakterystykę istoty projektu,
•    krótką charakterystykę efektów projektu w podziale na aspekty: ekonomiczne, środowiskowe oraz społeczne.

Jednocześnie, na tym etapie wymagana są oświadczenia dotyczące zgody na udzielanie dodatkowych niezbędnych informacji, publikacji w czasopiśmie LOGISTYKA oraz prezentacji projektu w uzgodnionym terminie i formie.
Do przedstawienia ww. informacji służy „Formularz zgłoszenia projektu”.

Opis projektu przedkładany w II etapie konkursu (podlegający ocenie merytorycznej) musi przedstawiać:
•    przesłanki podjęcia projektu,
•    główne cele projektu,
•    zakres prac/etapy projektu,
•    przyjętą metodykę realizacji,
•    wykonawców,
•    koszty wdrożenia,
•    efekty/ przewidywane efekty wdrożenia.

5.    Ocena projektów
1)    We wstępnej ocenie projektów zgłoszonych w I etapie biorą udział wszyscy członkowie Zarządu. Celem oceny jest stwierdzenie, czy podmiot zgłaszający projekt jest uprawniony do udziału w konkursie oraz czy tematyka i zakres projektu są formalnie zgodne z przyjętymi założeniami i kryteriami konkursu.
2)    Ocena projektów dopuszczonych do II etapu ma charakter merytoryczny i jest prowadzona przez trzyosobowe Jury wyłaniane każdorazowo przez Zarząd PTL ze swojego grona.
3)    W sytuacji występowania konfliktu interesów, członek Zarządu, który się w niej znalazł lub może znaleźć w związku z konkursem jest wyłączany zarówno z oceny wstępnej (etap I) jak i z udziału w Jury dla dokonania oceny merytorycznej (etap II).
4)    Obrady Zarządu i Jury konkursowego są niejawne.
5)    Decyzje Zarządu i Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

Pliki do pobrania:

docxFormularz opisu projektu zakwalifikowanego do I etapu konkursu na Nagrodę PTL 2022

docxFormularz opisu projektu zakwalifikowanego do II etapu konkursu na Nagrodę PTL 2022

docxTerminarz konkursu - zmiana terminu ogłoszenia wyników

docxRegulamin konkursu o Nagrodę PTL 2022

Back to top