REGULAMIN

Obejmowania wydarzeń patronatem honorowym przez Polskie Towarzystwo Logistyczne

 

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

1. Patronatem honorowym mogą być objęte wydarzenia o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, których celem jest promowanie wiedzy praktycznej i badań naukowych z obszaru szeroko rozumianej logistyki.

2. Objęcie patronatu honorowego przez Polskie Towarzystwo Logistyczne (PTL) jest szczególnym wyróżnieniem honorowym, podkreślającym rangę wydarzenia.

3. Objęcie patronatu honorowego przez PTL nie oznacza uzyskania przez Organizatora od PTL jakiegokolwiek wsparcia, w tym organizacyjnego, finansowego lub merytorycznego.

Rozdział 2 – Tryb obejmowania wydarzeń patronatem honorowym

1. Patronat honorowy nad danym wydarzeniem jest przyznawany na wniosek Organizatora.

2. Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem honorowym jest składany najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia w postaci elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Wzór wniosku o objęcie patronatem honorowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Zarząd PTL sprawdza poprawność formalną wniosku o objęcie patronatem honorowym i dokonuje jego weryfikacji. Wnioskodawca może zostać poproszony do przedłożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji lub udzielenia wyjaśnień pod rygorem odrzucenia wniosku.

5. Członkowie Zarządu PTL w drodze głosowania decydują o akceptacji lub odrzuceniu złożonego wniosku.

6. Decyzja Zarządu PTL jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Wnioskodawca jest informowany o decyzji w formie pisemnej (w wersji elektronicznej).

7. W przypadku wydarzeń cyklicznych Organizator powinien każdorazowo złożyć wniosek o objęcie patronatem honorowym bieżącego wydarzenia.

Rozdział 3 – Obowiązki organizatora wydarzenia objętego patronatem honorowym PTL

1. Organizator wydarzenia objętego patronatem honorowym PTL jest zobowiązany do:
a. umieszczania we wszystkich materiałach związanych z wydarzeniem informacji o honorowym patronacie PTL, a w przypadku gdy materiały te zawierają elementy graficzne – również logo PTL;
b. umieszczenia w miejscu wydarzenia co najmniej jednej planszy promocyjnej PTL;
c. zapewnienia nie mniej niż dwóm Członkom PTL bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu.

2. Logo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zostaje udostępnione przez PTL w formie elektronicznej.

3. Plansze promocyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, udostępniane są przez PTL.

Rozdział 4 – Odebranie patronatu honorowego

1. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PTL może odebrać patronat honorowy.

2. Za uzasadnione przypadki uznaje się: podanie nieprawdziwych informacji we wniosku o objęcie patronatem honorowym, niespełnienie obowiązków Organizatora wydarzenia przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub niezgodność sposobu realizacji wydarzenia z jego opisem we wniosku.

3. Decyzja o odebraniu patronatu podejmowana jest w drodze głosowania Członków Zarządu PTL.

4. O odebraniu patronatu honorowego Organizator wydarzenia jest informowany w formie pisemnej.

5. Odebranie patronatu honorowego nakłada na Organizatora obowiązek:
a. usunięcia ze wszystkich materiałów związanych z wydarzeniem, a znajdujących się w dyspozycji organizatora, informacji o honorowym patronacie PTL;
b. w sytuacji, gdy informacja o udzieleniu patronatu została już upowszechniona, w szczególności poprzez rozpowszechnienie materiałów – poinformowania uczestników wydarzenia w odpowiedni sposób o cofnięciu patronatu honorowego.

 

docxZałącznik 1: Wniosek o patronat PTL

 

Back to top